Naudojimosi sąlygos

Naudojimosi „Vastint Group“ interneto svetaine

Paskutinį kartą keista: 2018-06-05

Sutikimas su Naudojimosi sąlygomis

Sveiki apsilankę „Vastint Holding“ B.V. (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) interneto svetainėje.

Toliau pateiktos sąlygos ir nuostatos taikomos jums naudojantis interneto svetaine www.vastint.eu (toliau – „Interneto svetainė“), įskaitant bet kokį šioje Interneto svetainėje arba per ją siūlomą turinį, funkcionalumą bei paslaugas.

Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine. Naudodamiesi šią Interneto svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šias Naudojimosi sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate.

Naudojimosi sąlygų keitimas

Retkarčiais savo nuožiūra galime peržiūrėti ir pakeisti šias Naudojimosi sąlygas. Rekomenduojame šiuos svetainės puslapius reguliariai peržvelgti, kad susipažintumėte su galimais pakeitimais. Naudojimasis šia Interneto svetaine po to, kai buvo paskelbti šių Naudojimosi sąlygų pakeitimai, reikš jūsų sutikimą su šiais pakeitimais. Jei jūs nesutinkate su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis, neturėtumėte lankytis šioje Interneto svetainėje.

Prieiga prie šios Interneto svetainės ir paskyros saugumas

Pasiliekame teisę savo nuožiūra be įspėjimo panaikinti ar keisti šią Interneto svetainę arba joje siūlomas paslaugas ar medžiagą. Neprisiimame atsakomybės, jei dėl kokių nors priežasčių tam tikru metu ar tam tikrą laikotarpį ši Interneto svetainė ar bet kuri jos dalis bus neprieinama. Retkarčiais galime apriboti naudotojų prieigą prie šios Interneto svetainės arba tam tikros jos dalies.

Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie šios Interneto svetainės, atsakingi esate jūs patys.

Jūs privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie jungiasi prie šios Interneto svetainės naudodamiesi jūsų interneto ryšiu, būtų susipažinę su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir jų laikytųsi.

Intelektinės nuosavybės teisės

TŠi Interneto svetainė ir visas jos turinys, jos funkcijos ir funkcionalumai (įskaitant, be apribojimų, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, demonstracinę medžiagą, vaizdus, vaizdo ir garso įrašus, taip pat jų dizainą, parinkimą ir išdėstymą): (1) priklauso Bendrovei, jos licencijos išdavėjams, kitoms įmonėms, kurios priklauso „Inter IKEA Group“, arba kitiems tokios medžiagos teikėjams; ir (2) yra saugomi pagal Nyderlandų ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, prekių pavadinimų įstatymus ir (arba) kitus nuosavybės teisėms taikomus įstatymus.

Šia Interneto svetaine galite naudotis tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Mūsų Interneto svetainės turinio negalima kopijuoti, modifikuoti, kurti jo pagrindu išvestinių kūrinių, viešai rodyti, viešai atlikti, perspausdinti, atsisiųsti, laikyti ar perduoti, išskyrus:

 • laikiną tokios medžiagos kopijų saugojimą savo kompiuterio operatyviojoje atmintyje (RAM);
 • jūsų interneto naršyklės automatiškai laikinojoje saugykloje sukauptus failus rodinio gerinimo tikslais;/li>
 • pagrįsto Interneto svetainės puslapių skaičiaus spausdinimą leistinam naudojimui.

Draudžiama:

 • modifikuoti bet kokios šioje Interneto svetainėje gautos medžiagos kopijas;
 • naudoti iliustracijas, nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus ar bet kokius grafinius elementus atsietai nuo juos lydinčio teksto;
 • ištrinti ar pakeisti šios Interneto svetainės medžiagos kopijose esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises.

Draudžiama komerciniais tikslais atkurti, parduoti ar eksploatuoti kokias nors šios Interneto svetainės dalis, prieigą prie šios Interneto svetainės, Interneto svetainės naudojimą ar bet kokias per šią Interneto svetainę pasiekiamas paslaugas ar medžiagą.

Jei spausdinsite, kopijuosite, modifikuosite, atsisiųsite ar kitaip naudosite bet kokią šios Interneto svetainės dalį pažeisdami šias Naudojimosi sąlygas, iš karto neteksite teisės naudotis šia Interneto svetaine ir turėsite grąžinti arba sunaikinti visas padarytas šios medžiagos kopijas. Jums neperduodamos jokios teisės ir jokie interesai, susiję su šia Interneto svetaine ar bet kokiu jos turiniu, ir visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos, priklauso Bendrovei. Bet koks šios Interneto svetainės naudojimas be šiose Naudojimosi sąlygose aiškiai suteikto leidimo yra šių Naudojimosi sąlygų pažeidimas ir gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus.

Bendrovės prekių ženklai

Bendrovės pavadinimas, sąvoka „Vastint“ ir visi susiję pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainas ir reklaminiai šūkiai yra Bendrovei priklausantys prekių ženklai arba prekių pavadinimai. Draudžiama šiuos ženklus naudoti negavus išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Visi kiti pavadinimai, prekių ženklai ir kiti ženklai yra naudojami tik atpažinimo tikslais ir yra atitinkamiems savininkams priklausantys prekių ženklai arba prekių pavadinimai.

Draudžiami naudojimo atvejai

Šia Interneto svetaine galite naudotis tik teisėtais tikslais ir tik vadovaudamiesi šiomis Naudojimosi sąlygomis. Ši Interneto svetainė negali būti naudojama:

 • pažeidžiant bet kokius galiojančius vietinius ar tarptautinius įstatymus ar teisės aktus;.
 • perduodant ar siekiant siųsti bet kokią reklaminę ar kitokią komercinę medžiagą, įskaitant brukalus, grandininius laiškus, „šlamštą“ ar panašaus pobūdžio nepageidaujamus laiškus;
 • apsimetant arba bandant apsimesti Bendrove ar Bendrovės darbuotoju, kitu vartotoju, asmeniu ar juridiniu subjektu (įskaitant, be apribojimų, su pirmiau minėtais atvejais susijusių el. pašto adresų ar registravimosi vardų naudojimą);
 • kokiu nors kitu būdu, kuris kitiems apribos galimybę arba kliudys naudotis šia Interneto svetaine arba kuris, mūsų požiūriu, gali padaryti žalą Bendrovei (įskaitant su ja susijusias įmones) ar šios Interneto svetainės naudotojams arba užtraukti jiems atsakomybę.

Taip pat šios Interneto svetainės naudotojai negali:

 • šia Interneto svetaine naudotis tokiu būdu, kuris sutrikdytų šios Interneto svetainės veikimą, ją perkrautų, pažeistų ar jai pakenktų arba kliudytų kuriai nors kitai šaliai naudotis šia Interneto svetaine, įskaitant galimybę dalyvauti Interneto svetainėje realiu laiku vykstančiuose procesuose;
 • naudoti jokio roboto, paieškos sistemos (angl. spider) ar kito automatinio įrenginio, proceso ar priemonės, skirtų prieigai prie šios Interneto svetainės bet kokiu tikslu, įskaitant Interneto svetainėje pateiktos medžiagos stebėjimą ar kopijavimą
 • naudoti jokio rankinio būdo Interneto svetainėje pateiktai medžiagai stebėti ar kopijuoti arba kitais neleistinais tikslais be mūsų išankstinio raštiško sutikimo;
 • naudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar veiksmų, kurie kliudytų tinkamam šios Interneto svetainės veikimui;
 • diegti jokių virusų, „Trojos arklių“, kompiuterinių „kirminų“, „loginių bombų“ ar kitų kenkėjiškų arba technologiniu aspektu žalingų priemonių;
 • bandyti gauti neleistiną prieigą prie bet kurios šios Interneto svetainės dalies, serverio, kuriame talpinama ši Interneto svetainė, ar bet kokio kito su šia Interneto svetaine sujungto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, jų trikdyti, pažeisti ar gadinti;
 • Interneto svetainės atžvilgiu vykdyti paslaugos trikdymo ataką arba paskirstytąją paslaugos trikdymo ataką;
 • bandyti kitaip sutrikdyti tinkamą Interneto svetainės veikimą.

Stebėsena ir priverstinis vykdymas; nutraukimas

Turime teisę:

 • imtis reikiamų teisinių priemonių, įskaitant, be apribojimų, perdavimą teisėsaugos institucijoms dėl bet kokio neteisėto arba neleistino Interneto svetainės naudojimo;
 • užblokuoti jūsų prieigą prie visos Interneto svetainės ar jos dalies dėl bet kokios priežasties arba be priežasties, įskaitant, be apribojimų, bet kokį šių Naudojimosi sąlygų pažeidimą.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, turime teisę visiškai paklusti bet kokios teisėsaugos institucijos ar teismo nurodymui, reikalaujančiam arba nurodančiam atskleisti bet kokio asmens, skelbiančio medžiagą šioje Interneto svetainėje ar per ją, tapatybę. Sutinkate atleisti Bendrovę nuo atsakomybės ir apsaugoti ją nuo visų pretenzijų dėl bet kokių Bendrovės veiksmų, kurių imtasi atliekant stebėseną ar priverstinį vykdymą arba kaip to išdava.

Pasitikėjimas paskelbta informacija

Šioje Interneto svetainėje ar per ją pateikiama informacija publikuojama tik informaciniais tikslais. Negarantuojame šios informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo. Tokia informacija galite pasikliauti tik savo pačių atsakomybe.

Interneto svetainės pakeitimai

Retkarčiais šią Interneto svetainę galime atnaujinti, bet jos turinys nebūtinai bus išsamus arba paremtas naujausiais duomenimis. Bet kokia šioje Interneto svetainėje pateikta medžiaga tam tikru metu gali būti pasenusi, ir mes nesame niekaip įsipareigoję tokią medžiagą atnaujinti. Galime bet kuriuo metu pakeisti šią Interneto svetainę apie tai pranešę arba be pranešimo. Galime apriboti prieigą prie visos Interneto svetainės ar jos dalies arba uždaryti ją neribotam laikui.

Informacijos teikimas ir mums skirti pranešimai

Bet kokie pranešimai, siunčiami Bendrovei, jos dukterinėms bendrovėms ar susijusioms įmonėms (toliau – „Vastint“ grupė) per šią Interneto svetainę arba el. paštu, yra laikomi neprašytais pranešimais. Gavusi ar peržiūrėjusi jūsų pranešimą, „Vastint“ grupė nesutinka būti saistoma jokiais sutartiniais santykiais, įsipareigojimais ar kitais susitarimais. Jūsų el. laiškas ir (arba) jo turinys negali niekaip įpareigoti ar apriboti „Vastint“ grupės, jei to aiškiai nepatvirtino pati „Vastint“ grupė.

Sutarties puslapyje varnele pažymėję atitinkamą laukelį arba atsiųsdami mums el. laišką, jūs aiškiai išreiškiate sutikimą dėl pirmiau išdėstytų sąlygų. Jei nesutinkate su pirmiau pateiktomis sąlygomis, prašome mums pranešimo nesiųsti.

Informacija apie jus ir jūsų apsilankymus šioje Interneto svetainėje

Visiems asmens duomenims, kuriuos renkame šioje Interneto svetainėje, galioja mūsų Privatumo politika ir mūsų Slapukų naudojimo politika. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.

Nuorodos į šią Interneto svetainę

Galite pateikti nuorodas į šią Interneto svetainę su sąlyga, kad darote tai sąžiningai ir teisėtai, nedarydami žalos mūsų reputacijai ir jos neišnaudodami, bet negalite sukurti tokios sąsajos, kuri sudarytų abipusio ryšio, mūsų patvirtinimo arba pritarimo, kurių nesuteikėme, įspūdį.

Nuorodos iš šios Interneto svetainės

Jei šioje Interneto svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių pateiktus išteklius, tos nuorodos skirtos tik jūsų patogumui. Į tai įeina nuorodos reklamose, įskaitant reklamjuostes ir rėmėjų nuorodas. Mes nekontroliuojame tų interneto svetainių ar išteklių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už juos ar už nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl jų naudojimo. Jei nuspręsite apsilankyti bet kokioje su šia Interneto svetaine susietoje trečiosios šalies interneto svetainėje, tai darysite išimtinai savo atsakomybe ir vadovaudamiesi tų interneto svetainių naudojimosi sąlygomis ir nuostatomis.

Atsisakymas suteikti garantiją

Pripažįstate, kad negalime garantuoti ir negarantuojame, jog atsisiuntimui iš interneto ar iš šios Interneto svetainės parengti failai bus be virusų ar kitų kenkėjiškų kodų. Privalote įdiegti reikiamas procedūras ir kontrolės taškus, kurie atitiktų jūsų konkrečius reikalavimus dėl antivirusinės apsaugos, duomenų įvesties ir išvesties tikslumo, ir kurie palaikytų mūsų Interneto svetainei nepriklausančias priemones prarastiems duomenims atkurti. Neprisiimsime atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl paskirstytosios paslaugos trikdymo atakos, virusų ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavybę dėl jūsų naudojimosi šia Interneto svetaine ar per šią Interneto svetainę gautomis paslaugomis arba prekėmis, dėl bet kokios šioje Interneto svetainėje ar su ja susietose kitose svetainėse paskelbtos medžiagos atsisiuntimo.

Šia Interneto svetaine, jos turiniu ar bet kokiomis per ją gautomis paslaugomis ar prekėmis naudojatės savo pačių atsakomybe. Ši Interneto svetainė, jos turinys, visos per ją įgytos paslaugos ar prekės teikiamos „tokios, kokios yra“ arba „kokios turimos“ be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų. Nei Bendrovė, nei joks su Bendrove susijęs asmuo nesuteikia jokios garantijos ar patvirtinimo dėl šios Interneto svetainės išsamumo, saugumo, patikimumo, kokybės, tikslumo ar pasiekiamumo. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei joks su Bendrove susijęs asmuo nepareiškia ir negarantuoja, kad ši Interneto svetainė, jos turinys ar bet kokios per šią Interneto svetainę gautos paslaugos ar prekės bus tikslios, patikimos, be klaidų ar trikdžių, kad defektai bus pašalinti, kad mūsų Interneto svetainė ar jos serveris neturės virusų ar kitų kenksmingų komponentų arba kad ši Interneto svetainė ar bet kokios per ją gautos paslaugos ar prekės atitiks jūsų poreikius ar lūkesčius.

Tokiu būdu Bendrovė atsisako suteikti bet kokią aiškiai išreikštą ar numanomą, įstatymu ar kitaip apibrėžtą garantiją, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią garantiją dėl prekės kokybės, pažeidimo nebuvimo ir tikimo konkrečiai paskirčiai.

Tai, kas pirmiau išdėstyta, negalioja garantijai, kurios negalima išvengti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimas

Bendrovė, jos filialai, licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai, darbuotojai, agentai, pareigūnai ar direktoriai jokiu atveju, pagal jokią teisės teoriją nėra atsakingi už jokius nuostolius, patirtus dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis šia Interneto svetaine, bet kokiomis su ja susietomis svetainėmis, bet kokiu šioje Interneto svetainėje arba kitose tokiose svetainėse skelbiamu turiniu, per šią Interneto svetainę ar kitas tokias svetaines gautomis paslaugomis ar prekėmis, įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialius, papildomus, pasekminius ar baudinius nuostolius, įskaitant, be apribojimų, asmens sužalojimą, skausmą, kančias, moralinę žalą, pajamų, pelno, verslo ar numatomų santaupų praradimą, naudojimo, prestižo, duomenų praradimą, nepriklausomai nuo to, ar jie kilo iš delikto (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimo ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti numatomos iš anksto.

Tai, kas pirmiau išdėstyta, negalioja atsakomybei, kurios negalima išvengti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Žalos atlyginimas

Sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti Bendrovę, jos filialus ir licencijų išdavėjus bei atitinkamus jų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, rangovus, agentus, licencijų išdavėjus ir tiekėjus nuo bet kokių pretenzijų, atsakomybės, žalos, teismo sprendimų, priteisimų, nuostolių, sąnaudų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstą teisininko atlyginimą), patirtų jums pažeidus šias Naudojimosi sąlygas ar naudojantis šia Interneto svetaine, įskaitant, be apribojimų, bet kokį Interneto svetainės turinio, paslaugų ar prekių naudojimą, kuriam šiose Naudojimosi sąlygose nesuteiktas aiškus leidimas, arba bet kokios iš šios Interneto svetainės gautos informacijos naudojimą.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šioms Naudojimosi sąlygoms ir bet kokiems ginčams ar reikalavimams, susijusiems su šiomis Naudojimosi sąlygomis, jų dalyku ar sudarymu (įskaitant bet kokius nesutartinius ginčus ar reikalavimus), taikomi ir jie aiškinami pagal Nyderlandų įstatymus, neatsižvelgiant į jokią teisės nuostatos ar taisyklės parinktį arba koliziją.

Bet kokia byla, ieškinys ar procesas, kylantys dėl šių Naudojimosi sąlygų ar šios Interneto svetainės arba su jomis susiję, nagrinėjami išimtinai Nyderlandų kompetentinguose teismuose.

Atsisakymas ir atskiriamumas

Joks šių Naudojimosi sąlygų atsisakymas iš Bendrovės pusės nelaikomas tolesniu ar nuolatiniu tokių ar bet kokių kitų sąlygų ar nuostatų atsisakymu, ir bet koks Bendrovės nesugebėjimas apginti teisės ar nuostatos pagal šias Naudojimosi sąlygas nereiškia tokios teisės ar nuostatos atsisakymo.

Jei bet kuri šių Naudojimosi sąlygų nuostata kompetentingos jurisdikcijos teismo bus laikoma negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata bus pašalinta arba tiek apribota, kad likusios Naudojimosi sąlygų nuostatos toliau galiotų visa apimtimi.

Bendra Sutartis

Šios Naudojimosi sąlygos sudaro vienintelę bendrą sutartį tarp jūsų ir Bendrovės dėl šios Interneto svetainės ir pakeičia visus ankstesnius ir esamus rašytinius bei žodinius susitarimus, sutartis, pareiškimus ir garantijas dėl šios Interneto svetainės.

Jūsų pastabos ir klausimai

Visas grįžtamasis ryšys, komentarai, techninės pagalbos užklausos ir kiti su šia Interneto svetaine susiję pranešimai turi būti siunčiami adresu info@vastint.eu arba pateikiami per šios Interneto svetainės kontaktų puslapį.

Šią Interneto svetainę valdo „Vastint Holding“ B.V., registruotos buveinės adresas: Hettenheuvelweg 51 Amsterdam Zuidoost (1101 BM), įregistruota Prekybos rūmuose numeriu 33216327. Bendrovė yra „Interogo Holding“ AG dukterinė įmonė.