Privacy Statement

Privatumo politika – „Vastint Holding“ B.V.

Bendrovė „Vastint Holding“ B.V. (toliau – „Vastint“), įskaitant visas „Vastint“ grupės įmones, priklauso tarptautinei nekilnojamojo turto organizacijai. Pagrindinės bendrovės „Vastint“ veiklos sritys – nekilnojamojo turto portfelio valdymas ir komercinio nekilnojamojo turto vystymas, įskaitant gyvenamosios paskirties projektų vystymą ir pardavimą.

Siūlydami savo produktus ir teikdami savo paslaugas, daugiausia renkame su įmonėmis susijusią informaciją, bet taip pat galime rinkti asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas asmens duomenų tvarkymo srityje mums yra labai svarbus. Jums naudojantis mūsų interneto svetaine ar plėtojant su mumis verslo santykius, mums labai svarbu užtikrinti apdairų, saugų ir skaidrų jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kokiais atvejais ir kokius jūsų asmens duomenis renkame, kaip šiuos duomenis naudojame ir kiek laiko juos saugome.

Ši Privatumo politika pakeičia ankstesnes mūsų Privatumo politikos versijas, kuriose taip pat informavome jus apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

1. Kam taikoma ši Privatumo politika?

1.1 Ši Privatumo politika taikoma visiems subjektams, su kuriais mūsų bendrovė palaiko verslo ryšius, taip pat visiems mūsų interneto svetainės lankytojams.

2. Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

2.1 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Vastint“, kuri šiuos duomenis tvarko vadovaudamasi galiojančiais įstatymais. Su bendrove „Vastint“ susijusios įmonės taip pat yra jūsų asmens duomenų valdytojos. Šiuo atveju galioja diferencijuota atsakomybė – tai reiškia, kad bendrovė „Vastint“ ir su ja susijusios įmonės atskirai veikia kaip nepriklausomos jūsų asmens duomenų valdytojos, kurios nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Bendrovė „Vastint“ neatsakinga už tai, kaip kitos šalys vykdo privatumo politiką arba slapukų naudojimo politiką.

3. Kokius jūsų asmens duomenis tvarko bendrovė „Vastint“?

3.1 Jei jūs esate subjektas, su kuriuo bendrovė „Vastint“ palaiko verslo ryšius, be kita ko, galime rinkti šiuos jūsų asmens duomenis: jūsų vardas, pavardė, (darbo vietos) adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, išsilavinimas ir baigti mokymai, jūsų turimos licencijos ir jūsų nuotrauka.

3.2 Taip pat automatiškai tvarkome šių kategorijų informaciją apie visus mūsų interneto svetainės lankytojus: informacija, susijusi su jūsų lankymusi mūsų interneto svetainėje, naršymo internete įpročiais, informacija apie jūsų naudojamą kompiuterį, pvz., įrenginio, iš kurio jungiatės prie mūsų interneto svetainės, interneto protokolo (IP) adresas, informacija apie naršyklę ir operacinę sistemą.

4. Kokiais tikslais naudojame jūsų asmens duomenis?

4.1 Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami užtikrinti optimalų mūsų interneto svetainės funkcijų veikimą, taip pat tam, kad galėtume jums teikti paslaugas ir su jumis palaikyti ryšį.

4.2 Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais konkrečiais tikslais:

 • teikdami jums paslaugas;
 • palaikydami su jumis ryšį;
 • vykdydami vidaus valdymo procesus;
 • iš jūsų išieškodami skolas;
 • vykdydami projektavimo, statybos ir įrengimo darbus;
 • analizuodami mūsų interneto svetainės naudojimą;
 • užtikrindami mūsų interneto svetainės techninę priežiūrą, saugumą ir jos optimizavimą;
 • tobulindami savo paslaugas, rinkdami statistiką apie naudotojus ir kitais analitiniais tikslais;
 • teikdami jums informaciją ir reklamuodami savo (naujus) produktus bei paslaugas, įskaitant tiesioginės rinkodaros arba slapukų naudojimą;
 • nagrinėdami skundus ir spręsdami ginčus;
 • laikydamiesi galiojančių įstatymų ir teisės aktų.

4.3 Jūsų asmens duomenys netvarkomi jokiais kitais tikslais, kurie nėra nurodyti šioje Privatumo politikoje.

5. Koks yra teisinis jūsų asmens duomenų naudojimo pagrindas?

5.1 Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį. Taip pat jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tuo atveju, kai siekiame vykdyti tam tikrus savo teisinius įsipareigojimus arba siekiame užtikrinti savo teisėtus interesus. Visuomet atidžiai patikriname, kad jūsų privatūs interesai nebūtų viršesni už mūsų teisėtus interesus. Pavyzdžiui, turime teisėtą (verslo) interesą užtikrinti mūsų interneto svetainės techninę priežiūrą, saugumą ir jos optimizavimą, kad galėtume tiek dabar, tiek ateityje tinkamai jums teikti paslaugas.

5.2 Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti savo interneto svetainėje pasitelkdami slapukus. Turime gauti jūsų sutikimą savo interneto svetainėje naudoti tam tikrus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą šioje interneto svetainėje sužinosite susipažinę su mūsų Slapukų naudojimo politika.

5.3 Galite bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis vadovaudamiesi toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jūsų sutikimo atšaukimas niekaip nepaveiks iki atšaukimo vykdyto jūsų asmens duomenų naudojimo teisėtumo.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

6.1 Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau negu to reikia dėl tikslų, kuriais šie duomenys tvarkomi. Bendrai jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip dvejus metus po to, kai jūs, kaip klientas, nutraukiate ryšį su mūsų bendrove, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkami teisės aktai numato ilgesnį jūsų asmens duomenų saugojimo terminą. Skundų ar ginčų atveju jūsų asmens duomenis galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina, kad galėtume apginti savo interesus.

6.2 Norėdami sužinoti, kiek laiko mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai išliks įrašyti naudotojo įrenginyje, susipažinkite su mūsų Slapukų naudojimo politika.

7. Asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų perdavimas už EEE ribų.

7.1 Jūsų asmens duomenis atskleisime tik bendrovės „Vastint“ šiuo tikslu įgaliotiems arba samdomiems asmenims vadovaudamiesi reikalingumo žinoti principu, arba mūsų susijusių įmonių šiuo tikslu įgaliotiems, samdomiems ar jų vardu veikiantiems asmenims, taip pat duomenų tvarkytojams, kuriuos bendrovė „Vastint“ pasitelkia vadovaudamasi reikalingumo žinoti principu.

7.2 Mes galime pasitelkti išorės paslaugų teikėjus, kurie taip pat mums teikia paslaugas kaip duomenų tvarkytojai pagal galiojančius įstatymus ir tame kontekste, kuriame tvarkomi jūsų asmens duomenys. Puikus to pavyzdys galėtų būti paslaugų teikėjas, kuris teikia mūsų interneto svetainės prieglobos ir techninės priežiūros paslaugas. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Su kiekvienu duomenų tvarkytoju šiuo tikslu sudarome atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis.

7.3 Mes neatskleisime jūsų asmens duomenų kitiems asmenims kitomis nei šioje Privatumo politikoje nurodytomis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai laikysime, jog tai būtina siekiant vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, ginant savo ar kitų asmenų teises ar priverstinai užtikrinant šios Privatumo politikos vykdymą.

7.4 Duomenų gavėjai gali būti įsikūrę šalyse, esančiose už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiose šalyse galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys duomenų apsaugą, ir kiti susiję teisės aktai nebūtinai atitinka Nyderlanduose taikomus teisės aktus. Tačiau mes ėmėmės tinkamų priemonių, užtikrinančių saugų jūsų asmens duomenų perdavimą į šalis, esančias už EEE ribų.

8. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

8.1 Imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotume mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo. Nors dedame visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintume duomenų saugumą, mes negalime garantuoti, kad duomenų tvarkymas visais atvejais išliks saugus. Neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos jūs arba trečiosios šalys gali patirti dėl neteisėtos prieigos prie jūsų (asmens) duomenų, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai atsiranda dėl tyčinių mūsų veiksmų ar dėl didelio mūsų neatsargumo.

8.2 Jei įtariate, kad kiti asmenys neleistinai naudojasi jūsų paskyra, turite nedelsdami apie tai mus informuoti susisiekdami su mumis el. paštu.

9. Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

9.1 Ar jums iškilo klausimų apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, o gal norėtumėte susipažinti su savo asmens duomenimis, juos pakeisti arba pašalini? Galbūt nesutinkate, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis? Prašome su mumis susisiekti toliau nurodytais kontaktais.

10. Teisė teikti skundus Nyderlandų duomenų apsaugos tarnybai

10.1 Bet kuris asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę teikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos tarnybai esant galimiems galiojančių duomenų apsaugos įstatymų pažeidimams. Šiuo atveju tokia institucija yra Nyderlandų duomenų apsaugos tarnyba. Daugiau informacijos apie tai sužinosite apsilankę interneto svetainėje adresu: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Šios Privatumo politikos keitimas

11.1 Ši Privatumo politika gali būti retkarčiais keičiama. Rekomenduojame reguliariai peržvelgti šią Privatumo politiką, kad susipažintumėte su galimais jos pakeitimais. Paskutinio pakeitimo data visada nurodoma viršutinėje šios Privatumo politikos puslapio dalyje.

12. Kontaktiniai duomenys

12.1 „Vastint Holding“ B.V., įregistruota Prekybos rūmuose numeriu 33216327, registruotos buveinės adresas: de Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, el. paštas: info@vastint.eu.

12.2 „Vastint“ dirba duomenų apsaugos specialistas, su kuriuo galite susisiekti el. paštu: privacy@vastint.eu.