Privacy Statement

Privātuma paziņojums – Vastint Holding B.V.

Vastint Holding B.V. (Vastint), ieskaitot visus Vastint grupas uzņēmumus, veido starptautisku nekustamo īpašumu uzņēmumu grupu. Galvenās Vastint uzņēmējdarbības sfēras ir sava nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšana un komerciālo nekustamo īpašumu attīstīšana, tostarp dzīvojamo platību attīstīšana un pārdošana.

Sniedzot savus pakalpojumus un pārdodot savus produktus, mēs galvenokārt apkopojam informāciju par uzņēmumiem, taču mēs varam arī ievākt personas datus. Mums ir svarīga Jūsu uzticība tam, kā mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi. Ja jūs izmantojat mūsu tīmekļvietni vai kā mūsu biznesa partneris vai piegādātājs veicat darījumus ar mums, mums ir svarīgi rūpīgi, droši un pārskatāmā veidā veikt Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā Privātuma paziņojumā mēs izskaidrojam, kādos gadījumos mēs ievācam Jūsu personas datus, kādus personas datus mēs apstrādājam, kā mēs izmantojam šos personas datus un cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus.

Šis Privātuma paziņojums aizstāj mūsu iepriekšējās Privātuma paziņojuma, kurā mēs informējām Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, versijas.

1. Uz ko attiecas šis Privātuma paziņojums?

1.1. Šis Privātuma paziņojums attiecas uz mūsu biznesa partneru un piegādātāju kontaktpersonām un ikvienu personu, kas apmeklē mūsu tīmekļvietni.

2. Kas ir Jūsu personas datu apstrādes pārzinis?

2.1. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, ir Vastint. Papildus tam, katrs Vastint saistītais uzņēmums arī ir uzskatāms par personas datu apstrādes pārzini. Pastāv dalīta atbildība Vastint un tā saistīto uzņēmumu starpā, kas nozīmē, ka Vastint un tā saistītie uzņēmumi katrs ir neatkarīgs personas datu apstrādes pārzinis attiecībā uz to personas datu apstrādi, kurai tie nosaka mērķus un līdzekļus. Vastint nav atbildīgs par privātuma paziņojumu vai sīkdatņu politiku, ko ieviesušas citas puses, saturu.

3. Kādus Jūsu personas datus Vastint apstrādā?

3.1. Ja Jūs esat Vastint biznesa partnera kontaktpersona, mēs, cita starpā, varam apstrādāt šādus Jūsu personas datus: vārdu, (darba vietas) adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, ID numuru, informāciju par izglītību, apmācībām, licencēm un fotoattēlu.

3.2 Mēs apstrādājam arī šādus visu mūsu tīmekļvietnes apmeklētāju personas datus: informāciju par apmeklējumu mūsu tīmekļvietnē, pārlūkošanas darbības, informāciju par izmantoto datoru, piemēram, Jūsu IP adresi, informāciju par Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas specifikāciju un ierīces, kuru Jūs izmantojat, lai apmeklētu mūsu tīmekļvietni, operētājsistēmu.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

4.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu jums iespēju pēc iespējas optimālāk izmantot mūsu tīmekļvietnes iespējas, sniegtu Jums pakalpojumus un sazinātos ar Jums.

4.2 Proti, mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus;
 • lai sazinātos ar Jums;
 • iekšējās vadības nolūkā;
 • lai veiktu parādu piedziņu;
 • lai veiktu projektēšanas, būvniecības un uzstādīšanas darbus;
 • lai analizētu mūsu tīmekļvietnes izmantošanu;
 • lai veiktu mūsu tīmekļvietnes uzturēšanu, tās darbības nodrošināšanu un optimizēšanu;
 • lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, apkopotu tīmekļvietnes lietotāju statistiku un veiktu cita veida darbības analīzi;
 • lai informētu par mūsu jaunumiem un reklamētu mūsu (jaunos) produktus un pakalpojumus, tostarp izmantojot tiešo mārketingu vai sīkfailus;
 • lai izskatītu sūdzības un risinātu strīdus;
 • lai izpildītu ar likumu mums noteiktus pienākumus un nodrošinātu piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu.

4.3 Jūsu personas dati netiek apstrādāti citiem mērķiem, kā vien aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā.

5. Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

5.1 Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu ar Jums noslēgtā līguma saistības. Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu kādu no mūsu juridiskajām saistībām vai īstenotu mūsu likumīgās intereses. Mēs vienmēr rūpīgi pārbaudām, vai Jūsu privātums nav svarīgāks. Piemēram, mums ir leģitīma (biznesa) interese uzturēt un optimizēt mūsu tīmekļvietni, kā arī nodrošināt tās darbību, lai spētu nodrošināt Jums kvalitatīvu servisu tagad un nākotnē.

5.2 Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, arī izvietojot mūsu tīmekļvietnē sīkfailus. Mēs lūdzam Jūsu piekrišanu noteiktu sīkfailu izmantošanai mūsu tīmekļvietnē. Ar plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu mūsu tīmekļvietnē Jūs varat iepazīties mūsu Sīkdatņu politikā.

5.3. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šī Privātuma paziņojuma beigās norādīto kontaktinformāciju. Ja Jūs atsauksiet savu piekrišanu, tas neietekmēs tās Jūsu personas datu apstrādes, kas ir veiktas pirms piekrišanas, atsaukšanas.

6. Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

6.1 Mēs neuzglabāsim Jūsu personas datus ilgāk, nekā nepieciešams saistībā ar konkrētajiem datu apstrādes mērķiem. Vispārīgā gadījumā Jūsu datus mēs glabāsim ne ilgāk kā divus gadus pēc saistību un attiecību starp Jums un Vastint izbeigšanās, ja vien mums nav ar normatīvajiem aktiem noteikts pienākums glabāt Jūsu personas datus ilgāk. Mums ir tiesības glabāt Jūsu personas datus ilgāk arī, lai izvērtētu sūdzības vai izšķirtu strīdu, ciktāl tas ir nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

6.2. Mūsu tīmekļvietnē izmantoto sīkdatņu glabāšanas termiņus lūdzam skatīt mūsu Sīkdatņu politikā.

7. Personas datu saņēmēji un personas datu nodošana ārpus EEZ.

7.1 Mēs nodosim Jūsu personas datus, pamatojoties uz nepieciešamību zināt, tikai tām Vastint nodarbinātajām personām, kas ir šim nolūkam pilnvarotas, vai arī personām, kas ir šim nolūkam pilnvarotas un kuras nodarbina vai strādā mūsu saistīto uzņēmumu un Vastint piesaistīto datu apstrādātāju vārdā.

7.2. Mums ir tiesības piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kas sniedz mums pakalpojumus arī kā datu apstrādātāji piemērojamo tiesību aktu izpratnē, un kas veic Jūsu personas datu apstrādi. Piemēram, pakalpojumu sniedzējs, kas rūpējas par mūsu tīmekļvietnes izvietošanu un uzturēšanu. Datu apstrādātāji ir tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem. Šim nolūkam mēs noslēdzam atbilstošus līgumus par datu apstrādi ar katru datu apstrādātāju.

7.3. Mēs neveiksim Jūsu personas datu nodošanu ārpus šajā Privātuma paziņojumā norādītā, ja vien tas nebūs nepieciešams, lai izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu, aizsargātu mūsu vai citu personu tiesības vai nodrošinātu šī Privātuma paziņojuma ievērošanu.

7.4. Jūsu personas datu saņēmēji var būt reģistrēti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) atrodošās valstīs un tajās tiesību akti par personas datu aizsardzību un citi attiecīgie tiesību akti var būr atšķirīgi no Nīderlandē spēkā esošajiem tiesību aktiem. Taču mēs vienmēr veicam atbilstošus drošības pasākumus, lai veiktu Jūsu personas datu uz valsti, kas atrodas ārpus EEZ, drošu pārsūtīšanu.

8. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

8.1. Mēs darām visu iespējamo, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus ar mērķi izsargātu mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un pārveidošanu. Lai gan mēs veicam visas saprātīgi nepieciešamās darbības rūpēs par personas datu drošību, mēs nevaram garantēt, ka datu apstrāde vienmēr ir droša. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies Jums vai trešajām personām, nesankcionētas piekļuves Jūsu personas datiem rezultātā, ja vien šāds kaitējums nav radies mūsu rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ.

8.2. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu lietotāja kontu nesankcionēti izmanto citas personas, Jums ir pienākums par to nekavējoties informēt mūs pa e-pastu.

9. Kā Jūs varat izmantot savas tiesības?

9.1. Jums ir jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, vai vēlaties pārbaudīt, labot vai dzēst savus personas datus? Vai Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu apstrādi? Šādos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šī Privātuma politikas beigās norādīto kontaktinformāciju.

10. Tiesības iesniegt sūdzību Nīderlandes datu aizsardzības iestādē

10.1. Jebkurai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei, ja tiek pārkāpti piemērojamie personas datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Šajā gadījumā tā ir Nīderlandes datu aizsardzības iestāde. Plašāku informāciju Jūs varat iegūt tīmekļvietnē: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Grozījumi šajā Privātuma paziņojumā

11.1. Šis Privātuma paziņojums laiku pa laikam var tikt grozīts. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo Privātuma paziņojumu, lai būtu informēts par jebkādām izmaiņām tajā. Pēdējo izdarīto izmaiņu datums vienmēr tiks norādīts šī Privātuma paziņojuma augšdaļā.

12. Kontaktinformācija

12.1. Vastint Holding B.V., reģistrēts Tirdzniecības palātā ar numuru 33216327, juridiskā adrese: de Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, e-pasts: info@vastint.eu

12.2. Vastint ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru jūs var sazināties, rakstot uz e-pastu privacy@vastint.eu