Algemene voorwaarden

Website Vastint Groep

Laatst gewijzigd: 05-06-2018

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de website van Vastint Holding B.V. (“Bedrijf”, “wij” of “ons”).

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van www.vastint.eu www.vastint.eu (de “website”), inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Wij raden u aan deze pagina’s van tijd tot tijd te bekijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Website.

Toegang tot de Website en accountbeveiliging

Wij behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die op deze manier worden aangeboden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te verwijderen of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als (om welke reden dan ook) de gehele of een deel van de Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de Website (geheel of gedeeltelijk) beperken voor gebruikers.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang tot de Website te krijgen.

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die via uw Internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) zijn: (1) eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers, andere bedrijven binnen de Inter IKEA Groep of andere aanbieders van dergelijk materiaal; en (2) beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsnaam en/of andere intellectuele eigendoms- of andere eigendomsrechten.

U mag de Website uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doelen. Het is niet toegestaan om materiaal op onze Website te kopiëren, wijzigen, afgeleide werken te creëren, openbaar te vertonen, publiekelijk uit te voeren, opnieuw te publiceren, te downloaden, op te slaan of te verzenden, behalve om:

 • kopieën van dergelijke materialen tijdelijk in uw Random Access Memory (RAM) te bewaren;
 • bestanden op te slaan die automatisch in de cache van uw webbrowser worden bewaard voor doeleinden van schermverbetering;
 • een redelijk aantal pagina’s van de Website af te drukken voor een toegestaan gebruik;

U hebt geen toestemming om:

 • kopieën van materialen van deze Website te wijzigen;
 • illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst te gebruiken;
 • auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten van kopieën van materialen van deze Website te verwijderen of te wijzigen.

U hebt geen toestemming om enig deel van de Website, toegang tot de Website of het gebruik van de Website of eventuele diensten of materialen beschikbaar via de Website voor commerciële doeleinden te reproduceren, verkopen of exploiteren.

Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of op andere wijze gebruikt, wat in strijd met de Gebruiksvoorwaarden is, zal uw recht om de Website e gebruiken onmiddellijk stoppen en moet u alle kopieën van het materiaal da u hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de site is aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken van het Bedrijf

De Bedrijfsnaam, de term “Vastint” en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken of handelsnamen van het Bedrijf. Het is niet toegestaan om dergelijke merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, merken en handelsmerken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Verboden gebruik

U mag de Website alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken. De Website mag niet worden gebruikt zoals hieronder uiteengezet:

 • op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale en internationale wet- en regelgeving;
 • om reclame- of promotiemateriaal te verzenden, inclusief eventuele “ongewenste e-mail”, “kettingbrief”, of “spam” of enige andere soortgelijke uitnodiging;/li>
 • om zich voor te doen als het Bedrijf of een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker, persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van e-mailadressen of schermnamen gekoppeld met een van het voorgaande);
 • om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of verhindert of dat, zoals door ons bepaald, het bedrijf (inclusief zijn partners) of gebruikers van de Website kan schaden of aan aansprakelijkheid blootstellen.

Bovendien mogen gebruikers van de Website niet:

 • de Website gebruiken op een manier die de Website zou kunnen uitschakelen of overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij zou kinnen hinderen, met inbegrip van hun vermogen om via de Website realtime-activiteiten uit te oefenen;
 • een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Website;
 • een handmatig proces gebruiken om materiaal op de Website te monitoren of kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • een apparaat, software of routine gebruiken die de juiste werking van de Website belemmert;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal gebruiken dat schadelijk of technologisch schadelijk is;
 • proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of interfereren met delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met de Website, of deze beschadigen of verstoren;
 • De Website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval;
 • op een andere manier proberen de juiste werking van de Website te verstoren.

Monitoring en handhaving; beëindiging

We have the right to:

 • passende juridische stappen te ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot doorverwijzing naar wetshandhavingsinstanties, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website;
 • uw toegang tot de gehele of een deel van de Website te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de reden van schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een rechterlijk bevel waarin wij worden verzocht of opgedragen om de identiteit bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. U gaat ermee akkoord afstand te doen van en het Bedrijf te vrijwaren tegen alle claims die voortvloeien uit enige actie die door het Bedrijf is genomen tijdens of als een resultaat van zijn monitoring- en handhavingsacties.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie

De informatie die op of via de Website wordt gepresenteerd, is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elke afhankelijkheid die u stelt aan dergelijke informatie is strekt op uw eigen risico.

Wijzigingen op de Website

Wij kunnen de Website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijk compleet of actueel. Als het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Wij kunnen de Website op elk moment met of zonder kennisgeving wijzigen. Wij kunnen de toegang tot de Website (volledig of gedeeltelijk) opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Verstrekking van informatie en berichten aan ons

Elk bericht da via de Website of via e-mail naar het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen en aanverwante bedrijven (de “Vastint groep”) wordt verzonden zonder enig voorgaand verzoek van ons om dit te doen, wordt als ongevraagd beschouwd. Door uw bericht te ontvangen gaat de Vastint groep niet akkoord met enige contractuele overeenkomst, verbintenis of andere overeenkomst. Uw e-mail en/of de inhoud ervan kan de Vastint groep op geen enkele manier binden of beperken, tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd door de Vastint groep.

Door het vakje op de contactpagina aan te vinken of ons een e-mail te sturen, bevestigt u expliciet en gaat u akkoord met het bovenstaande. Als u niet akkoord gaat met het bovenstaande, stuur ons dan alstublieft het bericht niet.

Informatie over u en uw bezoeken aan de Website

Alle persoonsgegevens die wij op deze Website verzamelen, zijn onderhevig aan ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Koppeling naar de Website

U kunt naar de Website koppelen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen koppeling maken op een manier die elke vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant suggereert waar niets bestaat.

Links van de Website

Als de Website links naar andere websites en bronnen bevat die door derden worden aangeboden, zijn deze links uitsluitend voor uw gemak. Dit omvat links in advertenties, waaronder banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites of bronnen. Als u besluit om eventuele websites van derden te openen, die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onder de voorwaarden voor gebruik van dergelijke websites..

Vrijwaring van garanties

U begrijpt dat wij niet kunnen en niet garanderen da bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van Internet of de Website vrij zullen zijn van virussen of een andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het invoeren van voldoende procedures en controles om te voldoen aan uw specifieke eisen voor antivrusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinput en output, en voor het handhaven van media buiten onze Website voor de reconstructie van verloren gegane gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of alle diensten of items die zijn verkregen via de Website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die hieraan is gekoppeld.

Uw gebruik van de Website, de inhoud ervan en alle diensten of items verkregen via de Website is op eigen risico. De Website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de Website worden verkregen, worden aangeboden op een “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Noch het Bedrijf noch enige persoon verbonden aan het Bedrijf geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Website. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert noch het Bedrijf noch iemand geassocieerd met het Bedrijf dat de Website, de inhoud ervan of enige diensten of items verkregen via de Website accuraat, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat onze Website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten of dat de Website of enige diensten of items verkregen via de Website op een andere wijze aan uw wensen of verwachtingen zullen voldoen.

Het Bedrijf doet hierbij afstand van alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder enige juridische theorie, voortkomend uit of in verband met uw gebruik, of onvermogen om te gebruiken, de Website, alle websites die hieraan zijn gekoppeld, alle inhoud op de Website of andere websites of enige diensten of items verkregen via de Website of andere websites, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die het gevolg zijn van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of van uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van enige informatie verkregen van de Website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit, of verband houden met, hun onderwerp of hun ontstaan (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland zonder effect te hebben op een keuze of conflictregelgeving of regel.

Elke juridische vervolging, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Ontheffing en scheidbaarheid

Geen enkele ontheffing van deze Gebruiksvoorwaarden door het Bedrijf zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende ontheffing van van deze bepaling of voorwaarde of een andere bepaling of voorwaarde, en enig falen van het Bedrijf om een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen ontheffing van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, om welke reden dan ook, wordt deze bepaling geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Uw opmerkingen en zorgen

Al uw feedback, opmerkingen, verzoeken om telefonische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moeten worden ingediend via info@vastint.eu of de contactpagina op de Website.

Deze Website wordt beheerd door Vastint Holding B.V., geregistreerd te Hettenheuvelweg 51 in Amsterdam Zuidoost (1101 BM), registratienummer Kamer van Koophandel 33216327. Het Bedrijf is een dochteronderneming van Interogo Holding AG.