Privacy Statement

Privacyverklaring – Vastint Holding B.V.

Laatste update: 6 juni 2018

Vastint Holding B.V. (Vastint), inclusief alle Vastint groepsmaatschappijen, maakt deel uit van een internationale vastgoedorganisatie. De voornaamste activiteiten van Vastint zijn het beheer van de vastgoedportefeuille en de ontwikkeling van commercieel vastgoed, met inbegrip van residentiële ontwikkeling en verkoop.

Bij het verstrekken van onze producten en diensten verzamelen wij voornamelijk informatie over bedrijven, maar wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen. Uw vertrouwen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u onze website gebruikt, u voor onze nieuwsbrieven aanmeldt of zaken met ons doet als onze zakenpartner of leverancier, is het voor ons belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig op een transparante manier te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen wij uit wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Deze Privacyverklaring vervangt eerdere versies van onze Privacyverklaring, waarin wij u ook hebben geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Voor wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze Privacyverklaring is gericht op onze zakelijke contacten en iedereen die onze website bezoekt.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens?

2.1 Vastint is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In aanvulling hierop zijn gelieerde ondernemingen van Vastint ook de verwerkingsverantworodleijken voor de verwerking van persoonsgegevens. Er is een gedifferentieerde verantwoordelijkheid, wat betekent dat Vastint en de gelieerde partijen elk onafhankelijk voor de verwerking van persoonsoonssgevens verantwoordelijk zijn waarvoor zij de doelen en middelen bepalen. Vastint is niet verantwoordelijk voor de privacy- of cookieverklaring zoals geïmplementeerd door de andere partijen.

3. Welke van uw persoonsgegevens verwerkt Vastint?

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren. Als u een zakelijk contact van Vastint bent, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken: uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, id-nummer, opleiding en training, licenties en foto’s.

3.2 Wij verwerken ook automatisch de volgende categorieën informatie van al onze websitebezoekers: informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze website, surfgedrag, informatie over de gebruike computer, zoals uw IP-adres, browserspecificaties en besturingssysteem van het apparaat dat u gebruik om onze website te bezoeken.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

4.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u de functies van onze website zo optimaal mogelijk kunt gebruiken om onze diensten aan u te leveren en om contact met u te onderhouden.

4.2 Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten aan u;
 • contact met u onderhouden;
 • intern management;
 • terugvordering van schulden van u;
 • ontwerp-, constructie- en installatiewerkzaamheden;
 • analyse van het gebruik van onze website;
 • onderhoud, beveiliging en optimalisatie van onze website;
 • verbeteren van onze diensten en gebruikersstatistieken en andere analyses samenstellen;
 • om u te informeren over en om onze (nieuwe) producten en diensten te promoten, onder meer via direct marketing of het gebruik van cookies;
 • afhandeling van klachten en geschillen;
 • voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3 Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan beschreven in deze Privacyverklaring.

5. Wat is de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met u. Wij kunnen indien nodig uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan één van onze wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen te bereiken. Wij controleren altijd zorgvuldig of uw privacybelangen niet zwaarder wegen. Wij hebben bijvoorbeeld een legitieme (zakelijke) interesse in het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, zodat wij u nu en in de toekomst van diens kunnen zijn.

5.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken door cookies op onze website te plaatsen. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies via onze website. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op deze website in ons Cookiebeleid.

5.3 U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, neem daarvoor contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens voor uw intrekking.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

6.1 Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar na het einde van uw klantrelatie met ons, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van klachten of geschillen in die mate dat dit noodzakelijk is om onze belangen en/of de belangen van Vastint te beschermen.

6.2 Raadpleeg ons Cookiebeleid voor de bewaartermijn van cookies die via onze website worden geplaatst.

7. Ontvangers van persoonsgegevens en overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

7.1 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bekendmaken aan personen die hiertoe door Vastint zijn geautoriseerd op basis van de noodzaak om te weten of aan personen die daartoe zijn gemachtigd door of in opdracht van onze partners en gegevensverwerkers die betrokken zijn bij Vastint, op een “moeten-weten” basis.

7.2 Wij kunnen externe serviceproviders inschakelen die ook diensten voor ons leveren als gegevensverwerker in de zin van de toepasselijke wet in de context waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de serviceprovider die zorgt voor de hosting en het onderhoud van onze website. Gegevensverwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en in overeenstemming met onze instructies verwerken. Wij sluiten daartoe passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met elke gegevensverwerker.

7.3 Buiten de de situaties die in deze Privacyverklaring worden genoemd, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij het nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om de rechten van ons of andere mensen te beschermen, of om naleving van deze Privacyverklaring af te dwingen.

7.4 De ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruime (EER). De wetgeving inzake gegevensbescherming en andere relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijk dezelfde als de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER over te brengen.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

8.1 Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg in acht nemen voor veilige gegevens, kunnen wij niet garanderen dat de verwerking van gegevens te allen tijde veilig blijft. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die u of derden hebben geleden als gevolg van ongeoorloofde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van onze kant.

8.2 Als u vermoedt dat anderen ongeoorloofd uw account gebruiken, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

9.1 Hebt u vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inspecteren, corrigeren of verwijderen? Of maakt u bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens

10. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.1 Elke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in het geval van een mogelijke overreding van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

11.1 Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg deze Privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De laatste wijzigingsdatum wordt altijd bovenaan deze Privacyverklaring vermeld.

12. Contact[fold_out_button]

12.1 Vastint Holding B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33216327 en statutair gevestigd te Hettenheuvelweg 51, 1101 BM Amsterdam, e-mail:info@vastint.eu.

13. Cookieverklaring