Warunki korzystania

Strona internetowa grupy Vastint

 

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2018

Akceptacja warunków użytkowania

Witamy na stronie internetowej Vastint Holding B.V. (dalej „Spółka” lub „my”).

Poniższe zasady i warunki dotyczą korzystania ze strony internetowej www.vastint.eu („Witryna”), w tym z jej zawartości oraz funkcji i usług oferowanych na tej Witrynie lub za pośrednictwem tej Witryny internetowej.

Należy dokładnie zapoznać się z tymi zasadami i warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie wolno mu wchodzić na Witrynę internetową ani z niej korzystać. Korzystając z tej Witryny internetowej Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował obowiązywanie niniejszych Warunków użytkowania.

Zmiana Warunków użytkowania

Od czasu do czasu możemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania. Zachęcamy do okresowego sprawdzenia tych stron celem uzyskania informacji na temat wszelkich zmian, jakich dokonujemy. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na wprowadzone zmiany. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, powinien przerwać korzystanie z Witryny internetowej.

Dostęp do Witryny internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny internetowej oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy na stronie, według naszego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Witryny internetowej jest niedostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp Użytkowników do Witryny (w całości lub w części).

Użytkownicy są odpowiedzialni za wykonanie wszystkich niezbędnych kroków dla uzyskania dostępu do naszej Witryny.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które wchodzą na naszą Witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego, są świadome tych warunków i że będą ich przestrzegać.

Prawa własności intelektualnej

Witryna internetowa i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym, lecz nie ograniczając się do wszystkich informacji, oprogramowania, tekstów, widoków, obrazów, materiałów wideo i audio, a także projektu, doboru i układu treści) są: (1) własnością Spółki, jej licencjodawców, innych spółek wchodzących w skład Grupy Inter IKEA lub innych dostawców takich materiałów; oraz (2) chronione przez holenderskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, nazwę handlową i/lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie.

Użytkownik ma prawo do korzystania z Witryny w celach prywatnych, niekomercyjnych. Nie wolno kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów z naszej Witryny internetowej, z wyjątkiem:

 • przechowywania kopii takich materiałów tymczasowo w pamięci Random Access Memory (RAM) komputera,
 • przechowywania plików, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową na potrzeby poprawienia wyświetlania,
 • drukowania uzasadnionej liczby stron Witryny do dozwolonego użytku,

Użytkownik nie ma pozwolenia, aby:

 • modyfikować kopie wszelkich materiałów pochodzących z tej strony,
 • używać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów wideo lub audio lub dowolnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu,
 • usuwać lub zmieniać jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne powiadomienia o prawach własności w kopiach materiałów pochodzących z tej strony.

Nie wolno powielać, sprzedawać lub wykorzystywać żadnej części Witryny, dostępu do Witryny lub korzystania z Witryny lub jakichkolwiek usług bądź materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny do celów komercyjnych.

W przypadku drukowania, kopiowania, modyfikowania, pobierania lub korzystania w inny sposób z jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem jej Warunków użytkowania prawo do korzystania z Witryny wygasa natychmiast, natomiast Użytkownik ma obowiązek zwrócić lub zniszczyć wszelkie utworzone kopie materiałów. Żadne prawa, prawa własności lub udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek treści na stronie nie są przenoszone na Użytkownika, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez Spółkę. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny niedozwolone wyraźnie przez niniejsze Warunki użytkowania stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw.

Znaki firmowe

Nazwa firmy, termin „Vastint” i wszystkie nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi Spółki. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Niedozwolone użytkowanie

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Witryna nie może być użytkowana w sposób opisany poniżej:

 • w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawa lub przepisy,
 • do przekazywania lub wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wszelkich materiałów typu „junk mail”, „łańcuszek” lub „spam”, lub innych podobnych materiałów mających na celu nagabywanie klientów,
 • do podszywania się pod Spółkę lub pracownika Spółki, innego użytkownika lub osobę, lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, korzystania z adresów e-mail lub nazw użytkownika powiązanych z którymkolwiek z powyższych),
 • do angażowania się w jakiekolwiek postępowanie, które ogranicza lub blokuje użycie lub korzystanie z Witryny przez innych, lub które, zgodnie z naszą oceną, może działać na szkodę Spółki (w tym jej współpracowników) lub użytkowników Witryny, lub narazić ich na konsekwencje wynikające z odpowiedzialności prawnej.

Dodatkowo, użytkownicy Witryny nie mogą:

 • korzystać z Serwisu w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Witrynę lub kolidować z korzystaniem z Witryny przez inne osoby, w tym zakłócić ich zdolność do angażowania się w aktywność w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny,
 • korzystać z robotów, pajączków lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków dla uzyskania dostępu do Witryny internetowej do jakichkolwiek celów, w tym do monitorowania lub kopiowania materiałów zawartych na stronie internetowej,
 • używać dowolnego procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania materiałów zawartych na stronie internetowej lub w jakimkolwiek innym nieuprawnionym celu bez naszej pisemnej zgody,
 • używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny,
 • wprowadzać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub szkodliwe technologicznie.
 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkodzenia lub przerwania działania jakiejkolwiek części Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Witryną,
 • atakować naszej Witryny poprzez atak typu DoS lub DDoS,
 • próbować w inny sposób zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

Monitorowanie i egzekwowanie; Wygaśnięcie umowy

Mamy prawo do::

 • podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym bez ograniczeń, zwrócenia się do organów ścigania w przypadku każdego nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Witryny,
 • zablokowania dostępu do całości lub części Witryny internetowej z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń, z powodu jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Bez uszczerbku dla powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub do postępowania zgodnie z nakazem sądowym wzywającym nas do ujawnienia tożsamości osoby umieszczającej jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny internetowej. Użytkownik zgadza się odstąpić od roszczeń i chronić Spółkę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek działań podejmowanych przez Spółkę w trakcie lub w wyniku jej działań monitorujących i w zakresie egzekwowania prawa.

Poleganie na zamieszczonych informacjach

Informacje przedstawione w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny internetowej są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności informacji prezentowanych w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. W każdym wypadku, kiedy Użytkownik decyduje się polegać na takiej informacji, stanowi to jego wyłączne ryzyko.

Zmiany dotyczące Witryny

Możemy okresowo aktualizować Witrynę, a jej treść nie musi być kompletna i aktualna. Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie internetowej lub stronach internetowych partnerów mogą być nieaktualne w dowolnej chwili, a my nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do ich aktualizacji. Możemy wprowadzać zmiany w Witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Możemy zawiesić dostęp do Witryny internetowej (w całości lub w części) lub zamknąć Witrynę na czas nieokreślony..

Dostarczanie informacji i przesyłanie wiadomości

Każda wiadomość wysłana do Spółki i jej podmiotów zależnych i powiązanych przedsiębiorstw („Grupa Vastint”) za pośrednictwem Witryny lub poprzez e-mail bez naszego uprzedniego żądania jest uważana za niepożądaną. Otrzymując lub przeglądając wiadomość, grupa Vastint nie wyraża zgody na jakiekolwiek ustalenia umowne, przedsięwzięcia lub inne porozumienia. E-mail przesłany przez Użytkownika i/lub jego treść nie mogą zobowiązywać lub ograniczać grupy Vastint w żaden sposób, chyba że zostało to wyraźnie potwierdzone przez grupę Vastint.

Zaznaczając pole na stronie kontaktowej lub wysyłając do nas e-mail, Użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się z powyższymi zasadami. W przypadku braku zgody z powyższym nie należy wysyłać do nas wiadomości

Informacje dotyczące Użytkownika i jego wizyt w Witrynie

Wszystkie dane osobowe gromadzone na tej stronie podlegają naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika są dokładne.

Łącza do Witryny

Istnieje możliwość wykorzystania łącza do Witryny internetowej, pod warunkiem, że jest ono wykorzystane w sposób uczciwy i legalny, i nie narusza bądź nie wykorzystuje naszej reputacji. Łącze należy wykorzystywać w taki sposób, aby nie sugerować żadnej formy zrzeszenia, zatwierdzenia lub potwierdzenia z naszej strony, jeśli takowe nie istnieją.

Łącza z Witryny

Gdy nasza Witryna zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczonych przez strony trzecie, łącza te są umieszczone jedynie dla wygody Użytkownika. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym banery reklamowe i linki sponsorowane. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów oraz nie ponosimy odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na uzyskanie dostępu do jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy prowadzących z tej Witryny, czyni to wyłącznie na własne ryzyko oraz podlega zasadom i warunkom użytkowania tych stron.

Oświadczenie w sprawie gwarancji

YUżytkownik rozumie, że nie możemy i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie procedur i punktów kontrolnych wystarczających do spełnienia swoich szczególnych wymagań dotyczących ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych względem naszej Witryny internetowej, służących do jakiejkolwiek rekonstrukcji wszelkich utraconych danych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak denial-of-service, wirusy lub inne materiały szkodliwe technologicznie, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały Użytkownika z powodu korzystania z naszej Witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej, lub na dowolnej stronie z nią powiązanej.

YKorzystanie ze strony internetowej, jej treści i jakichkolwiek usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem Witryny odbywa się na ryzyko Użytkownika. Witryna internetowa, jej zawartość i wszelkie usługi lub treści uzyskiwane za pośrednictwem Witryny są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. Ani Spółka, ani jakakolwiek inna osoba powiązana ze Spółką nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności lub dostępności Witryny internetowej. Bez uszczerbku dla powyższego, ani Spółka, ani jakakolwiek osoba powiązana ze Spółką nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Witryna internetowa lub jej zawartość będą dokładne, niezawodne, bezbłędne lub dostępne bez zakłóceń, że wady będą usunięte, że nasza Witryna lub serwer, na którym jest dostępna, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów, ani że Witryna internetowa lub jej zawartość będą spełniać potrzeby lub oczekiwania Użytkownika.

Spółka niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich lub przydatności do określonych celów

Powyższe postanowienie nie narusza żadnych gwarancji, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Spółka, jej podmioty powiązane lub ich licencjodawcy, usługodawcy, pracownicy, przedstawiciele, urzędnicy lub dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w ramach jakichkolwiek teorii prawnych, w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Witryny internetowej, jakichkolwiek stron internetowych powiązanych z nią, lub jakichkolwiek treści dostępnych w tej Witrynie internetowej lub takich innych stronach internetowych, w tym jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub prowadzące do odszkodowań o charakterze karnym, w tym, lecz nie wyłącznie, za uszkodzenia ciała, ból, cierpienie, zakłócenie czynności psychicznych, utratę dochodu, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub przewidywanych oszczędności, utratę użytkowania, utratę wartości firmy, utratę danych oraz straty spowodowane przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub inne działania, nawet jeśli byłyby one możliwe do przewidzenia.

Powyższe postanowienie nie narusza żadnych odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej podmioty powiązane, licencjodawców i ich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnościami, szkodami, orzeczeniami, zasądzeniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym, bez ograniczeń, z korzystania z zawartości Witryny, usług i produktów innych niż wyraźnie dozwolono w niniejszych Warunkach użytkowania i korzystania z wszelkich informacji uzyskanych z Witryny internetowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi, ich przedmiotem lub ich sformułowaniem (w każdym przypadku również spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim, bez względu na wybór lub konflikt obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania, zWitryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie we właściwych sądach Holandii.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków przedstawionych w niniejszych Warunkach użytkowania nie może być uznane za dalsze zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak domagania się przez Spółkę jakiegokolwiek prawa lub świadczenia na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub świadczenia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimum w stopniu takim, że pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal w pełni obowiązujące.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią jedyne i całościowe porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w stosunku do Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze i jednoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Witryny.

Uwagi Użytkownika

Wszystkie opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne komunikacje odnoszące się do Witryny należy przesyłać na adres info@vastint.eu lub za pośrednictwem strony kontaktowej w Witrynie.

Ta Witryna jest obsługiwana przez Vastint Holding B.V., zarejestrowany pod adresem Hettenheuvelweg 51 w Amsterdam Zuidoost (1101 BM), numer rejestracyjny Izby Handlowej: 33216327. Spółka jest spółką zależną Interogo Holding AG.